Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Методът на нетната настояща стойност е:

  2. Дисконтирането представлява:

  3. Вътрешната норма на възвръщаемост:

  4. Ако предприятието в годишния си амортизационен план е приело за активи от група ІV (компютри и софтуер) да се отразява като разход цялата им стойност в годината на закупуване, то:

  5. Дисконтирането представлява:

  6. Дисконтовият фактор е:

  7. Анюитетният фактор се използва, когато:

  8. Ефективният годишен лихвен процент се получава:

  9. Да се сравнят по доходност два депозита при следните условия: първият е тримесечен с проста годишна лихва от 12%; вторият е шестмесечен с проста годишна лихва от 13%.

  10. Каква е настоящата стойност на 100 000 лв. очаквани след 5 години при дисконтова норма от 8 %?

Тест по капиталово бюдетиране

Тест за магистри 1 курс на тема капиталово бюджетиране - счетоводство. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-25 11:07:47
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 50 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin