Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Каква дейност осъществяват банките като институция?

  2. Право да емитира банкноти и монети в страната, създава стабилност на банковата система има:

  3. Активни банкови операции:

  4. Посреднически /разплащателни/ банкови операции:

  5. Съгласно Закона за счетоводството, НСС и МСС банките са задължени да водят счетоводно отчитане на базата на:

  6. Собствения капитал в банките се формира:

  7. Привлечения капитал може да се определи като съвкупност от:

  8. Съгласно Наредба № 3 банките могат да откриват сметки в левове и чуждестранна валута, като се сключва договор

  9. Наредбата за плащанията регламентира конкретните форми на разплащане, сроковете:

  10. Чия банка получава нареждане за откриване на акредитивна сметка?

Тест по банково счетоводство

Банкова дейност като обект на счетоводството. Тест за ученици от специализираните училища. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-02-03 16:51:31
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin