Национални счетоводни стандарти

Тест за проверка на знанията за НСС. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:38:28
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. За да се признае и отчита един актив като дълготраен материален актив (ДМА) е необходимо той да отговаря на следните изисквания:

  2. Установените при инвентаризация излишъци на активисе заприходяват в имуществото на предприятието по:

  3. Правителствените дарения, свързани с придобиването на дълготрайни материални активи, се отчитат като:

  4. Начислената амортизация на амортизируемите активи, съгласно СС4 „Отчитане на амортизациите“ се отчита като:

  5. Преоценките са начин на последваща оценка, която се основава на привеждане на стойността на даден актив на базата на:

  6. Предприятието „Мир“ притежава производствена машина с отчетна стойност 10000 лв. и приет полезен срок на годност 5 години. Предприятието приема линеен метод за амортизация на ДМА. В края на третата година след придобиването на производствената машина нейната балансова стойност ще възлиза на:

  7. Възстановимата стойност на ДМА се определя като по-голямата от:

  8. Счетоводният модел, използван при съставянето на финансовите отчети на предприятието, се определя от:

  9. В коя от посочените по-долу позиции се съдържа информация, която не се изисква да се посочва в амортизационната политика на предприятието ?

  10. При метода „първа входяща - първа изходяща стойност“: