Обща теория на статистиката

Теста е за проверка на знанията на учениците и оформяне на годишна оценка по статистика. Включени са само въпроси с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:29:56
Предмет: Статистика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Вариационни са статистическите признаци, които:

  2. Съотносителните структурни относителни величини се изчисляват като отношение на:

  3. Размерът (номерът) на най-много продаваните мъжки обувки е:

  4. Непретеглена хронологична средна на моментен динамичен ред се изчислява, когато:

  5. Ако разпределението е умерено асиметрично и средната аритметична е х = 6 000, а медианата - Ме = 6 100, модата е:

  6. При n независими един от друг опити, при които вероятността (р) остава постоянна, биномното разпределение има дисперсия:

  7. Грешка от първи род при проверка на хипотезата се допуска, когато:

  8. При размяна на местата на факторния и на резултативния признак числовата стойност на коефициента на корелацията:

  9. Функцията на плътността на вероятностите задава вероятността:

  10. Коефициентът на Лоренц-Джини служи за измерване на: