Търговско право – част ІІ

Междинен изпитен тест по търговско право, втори семестър, 4-та година. Включените въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2021-01-25 23:21:18
Предмет: Стопанско право
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Излагането на табла с курсове на валути или котировки на ценни книжа в банки или други финансови институции представлява:

  2. Страна по търговска сделка не може да се позовава на нищожност на сделката поради неспазена форма, ако:

  3. Между търговци лихва се дължи:

  4. Когато лице действа от името на търговец без представителна власт, се смята че действията му са потвърдени от търговеца, ако последния:

  5. Неустойка, дължима по търговска сделка, сключена между търговци, не може да се намалява:

  6. Търговският закон урежда законен залог в полза на:

  7. Кое от посочените не е предпоставка за извънсъдебно удовлетворение на кредитора при търговския залог:

  8. Особеният залог се разпростира върху:

  9. Лице, на което е предоставен залог върху вещ или право за обезпечаване на предоставен от него заем за придобиване на вещта или правото, се удовлетворява от цената му:

  10. При особен залог на търговско предприятие: