Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Какво изучават географията и икономиката?

 2. Пътят на кой мореплавател е изобразен на картосхемата?

 3. Ако на циферблата на компаса имате означението 0°, на коя посока на света отговаря?

 4. Ако на циферблата на компаса имате означението 90°, на коя посока на света отговаря?

 5. Ако на циферблата на компаса имате означението 180°, на коя посока на света отговаря?

 6. Ако на циферблата на компаса имате означението 270°, на коя посока на света отговаря?

 7. Ако при изгрева на слънцето застанете с лице към него, то гърбът ви ще показва посоката:

 8. Изберете отговора, който прави изречението НЕВЯРНО.

  Географската карта е:

 9. Разстоянието между два града на картата е 11 см. Мащаба на картата е М 1:2 000 000. Колко е действителното разстояние между двата града?

 10. Избери пропуснатото в текста:

  На еднакво разстояние между двата полюса е прокарана мислена окръжност наречена …………….. , който е приет за начален паралел. И се бележи с 0°. От двете му страни са начертани окръжности, които се наричат паралели. С отдалечаване от ……….., те стават все по-къси.

1562

Total Connections