Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете внимателно текста и отговорете на въпроси 1-4, свързани с него.

  Като скъпоценни камъни се определят шлифовани образи от кристали на естествени минерали, които имат видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали, приблизително 150 отговарят на посочените условия – образуват кристали с достатъчна големина, за да бъдат шлифовани.

  Често пъти скъпоценните камъни биват обработвани с цел подобряване на външния им вид, на цвета или пък за придаване на трайност. Известни методи за обработка са: избелване, боядисване, нагряване и др.

 2. Кое е вярно за текста?

 3. Термини в текста в област минералогия НЕ са:

 4. Коя е ключовата дума в текста?

 5. Подчертаната дума в текста е:

 6. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за въпросителното местоимение:

 7. В кое изречение има относително местоимение?

 8. В кой ред всички думи съдържат променливо Я?

 9. В кое изречение е употребено сегашно деятелно причастие?

 10. В кое изречение, глаголната форма е в минало предварително време?

1562

Total Connections