Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Множество е:

 2. Множество, което не съдържа нито един елемент, се нарича:

 3. Множествата, чийто елементи са числа и наричаме числови множества, се означават с:

 4. Двучленна релация е:

 5. Вярно ли е, че:

  Ако a принадлежи на I, b принадлежи на I, то а/b принадлежи на I.

 6. Вярно ли е, че:

  Ако a принадлежи на Q, b принадлежи на I, то ab принадлежи на I.

 7. Вярно ли е, че:

  Ако a принадлежи на Q, b принадлежи на I, то a-b принадлежи на I.

 8. Релация се означава с буквите:

 9. Релацията ρ, дефинирана в множеството А, се нарича релация на строга наредба, ако притежава свойствата:

 10. Подмножеството на А, което съдържа всички елементи, имащи съответен елемент от В, се нарича:

1562

Total Connections