Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В зависимост от предназначението в охраната и контрола на ДГ, служебните кучета се подразделят на:

  2. Редовният ветеринарен преглед се извършва:

  3. На редовен ветеринарен преглед подлежат:

  4. Храненето на болните служебни кучета се извършва:

  5. Забранява се:

  6. Къпането на служебните кучета се извършва:

  7. Къпането на служебните кучета се извършва:

  8. Служебните кучета задължително подлежат на карантина при:

  9. Командироването на ВСК за носене на службата в други структурни звена се извършва:

  10. Клетките на СК периодично се измиват, подсушават и дезинфекцират при температура:

1562

Total Connections