Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое твърдение е ГРЕШНО?

  2. Кое от определенията на мита НЕ се отнася за Античността?

  3. Кой от посочените фразеологизми е с митологичен произход?

  4. Коя от посочените характеристики се отнася и за мита, и за фолклора?

  5. Посочете коя от темите е основна за старогръцката митология:

  6. Посочете ГРЕШНОТО твърдение:

  7. Коя от характеристиките НЕ се отнася за героя в старогръцката митология?

  8. Защо Прометей е културен герой?

  9. Кой от посочените проблеми НЕ е разгледан в мита за Едип?

  10. Посочете кое от твърденията НЕ се отнася за литературния род епос:

1562

Total Connections