Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Деловото общуване е процес на:

  2. Основни правила в процеса на общуване:

  3. Целта на комуникацията е:

  4. Основно правило при съставяне и оформяне на писмените материали, е:

  5. Основни правописни правила при оформяне на текстове:

  6. Други правописни правила при оформяне на текстове:

  7. Принципи при оформяне на официални документи:

  8. Съставителят на деловите документи ги оформя от името на:

  9. Кое изречение според вас е правилно формулирано:

  10. Вежливостта е важна особеност на деловия език, тя се свързва със спазване на едно от следните правила:

1562

Total Connections