Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Възможността на организма да понася изменения в силата или количеството на даден абиотичен екологичен фактор се нарича:

  2. Организмите с ниска екологична пластичност се наричат:

  3. Към отрицателните междувидови взаимоотношения можем да причислим:

  4. Мономерните единици на нуклеиновите киселини са:

  5. Кой от изброените химични елементи не принадлежи към органогенните?

  6. Еукариотните клетки се различават от прокариотните клетки по наличие на:

  7. Коя от функциите е характерна за рибозомите?

  8. Мейозата е вид клетъчно делене и води до образуване на:

  9. Под понятието метаболизъм разбираме:

  10. Кое от твърденията е вярно за процеса транскрибция?

1562

Total Connections