Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете животните, които се отнасят към клас Хрущялни риби:

  2. За клас Костни риби НЕ е вярно, че:

  3. Тялото на рибите е покрито с:

  4. Кое е най-важното нещо, което свързва земноводните с водата?

  5. Определяща за географското разпространение на земноводните е:

  6. По какъв начин земноводните и влечугите преживяват неблагоприятните условия през зимата:

  7. От изброените характеристики изберете тези, които са общи за клас Земноводни и Влечуги.

  8. Главната причина за бурната еволюция на влечугите е:

  9. С костна черупка е защитено тялото на:

  10. Кое от изброените животни НЕ се отнася към разред Крокодили?

1562

Total Connections