Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Карл Маркс използва като разграничителен белег при диференцирането на социално-икономическите формации:

  2. Основно производително население в Древния Изток са:

  3. Стопанството на Шумер било организирано в:

  4. При средиземноморските цивилизации голямо развитие отбелязват:

  5. Основа на финикийското стопанство е:

  6. „Революцията на цените” е:

  7. Кое от изброеното не е предпоставка за Великите географски открития:

  8. Какви изменения настъпват в световната търговия вследствие от Великите географски открития:

  9. От 1850 до 1870 г. Великобритания може да се определи като:

  10. Относителното икономическо изоставане на Великобритания в периода 1870 -1914 г. не се дължи на:

1562

Total Connections