Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Предприятията формират своите „цени на предлагане“ при отчитане влиянието на следните фактори:

  2. Олигополът е тип пазарна структура, в рамките на която:

  3. Изискванията, на които следва да отговаря една цена, за да бъде пазарна, са следните:

  4. Фактическата печалба от реализацията на произведения обем продукция се установява:

  5. Ценовата политика се определя като:

  6. Ценовият мениджмънт, като елемент на фирмения мениджмънт, има следните фази на управление:

  7. Пазарната конюнктура може да се разглежда като:

  8. В зависимост от формата на конкуренция пазарните структури (реални и идеални) могат да се обособят на:

  9. Съвършената конкуренция е пазарен модел, характеризиращ се с:

  10. Цената на предлагането за определен период, в съответствие с виждането А. Маршал, може да бъде определена като:

Ценови мениджмънт

Тест за проверка на знанията по темата. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 22:14:25
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти
Въпроси: 36 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin