Контролна работа по български език за 5-ти клас

Тестът съдържа въпроси, свързани с изучаваните в 5-ти клас глаголни времена. Всеки въпрос има само по един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-12 19:32:53
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 5 клас
Въпроси: 24 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Прочетете добре следващият текст и отговорете на въпросите след него.

  Живееше един много стар човек. Очите му недовиждаха, краката му не държаха, ръцете му трепереха. Когато ходеше, пристъпяше едвам-едвам и се подпира­ше с патерица. На трапезата той разливаше чорбицата върху коленете си, преди да я поднесе до устата си. Не­говата снаха веднъж рече на мъжа си:

  - Не мога да го търпя този старец! Не го искам на трапезата!
  - Той ми е баща, какво да го правя?
  - Ей там под стълбата съм му постлала едно скъса­но чердже. Там да яде!

  Синът, който бил отстъпчив човек, махна с ръка:

  - Прави както знаеш.

  Старецът преглътна два-три пъти и очите му се на­сълзиха, но нищо не каза. Внучето видя дядовите сълзи и се замисли. Въздъхна дълбоко и излезе на двора. На­мери един върбов чукан и почна да го дълбае с теслата.

  - Какво правиш тука? - попита го баща му.
  - Копаня дълбая - отвърна момчето.
  - Защо ти е?
  - За да храня с нея мама и тебе, когато остареете. Бащата прехапа устни и разказа всичко на жена си.

  Майката се засрами, прибра свекъра си вкъщи, пре­облече го и вече си го гледаше чистичък.

  Кое е вярно според приказката?
 2. В началото на приказката А.Каралийчев подробно описва стареца. Защо?

 3. Покажете, че сте запомнили подробности от текста. Внучето прави гаванка (паница) от:

 4. Открийте грешния отговор. Снахата:

 5. Кое е основното глаголно време в приказката?

 6. Основното глаголно време в пряката реч е:

 7. Кое глаголно време е използвано при описанието на стареца в първия абзац?

 8. Вярно е, че в приказката НЯМА глаголи в:

 9. Глаголите „търпя" и „правя" се различават по:

 10. Вярно е, че глаголите „да преглътна" и „се насълзиха" са: