Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Закупената валута в предприятията от публичния сектор се отразява по левова равностойност, изчислена по:

  2. Разплащателните операции в страната с банково посредничество на предприятията от публичния сектор се осъществяват по системата:

  3. Организацията на аналитичното отчитане по сметка 5011 “Касови наличности в левове“ в предприятията от публичния сектор се организира по следните критерии:

  4. При продажбата на валута в предприятията от публичния сектор, разликата между продажната цена (курс купува на обслужващата банка) и отчетната стойност на валутата в случаите, когато продажната цена е по-ниска от отчетната стойност, се отразява:

  5. Вземанията и задълженията на предприятията от публичния сектор в чуждестранна валута се преоценяват в края на всеки месец по:

  6. Констатираните при инвентаризация липси на парични средства в касата по вина на касиера счетоводно се отразяват чрез съставяне на счетоводната статия:

  7. Преоценката на парични средства в чуждестранна валута в предприятията от публичния сектор се извършва задължително:

  8. При извършване на проверка на касовите наличности, установените касови излишъци се отразяват както следва:

  9. Паричните средства, получени като целево финансиране от финансиращия бюджет в предприятията от публичния сектор се отразяват по дебита на сметка 5013 „Текущи банкови сметки в левове“ и по кредита на :

  10. Като обект на счетоводно отчитане паричните средства в касата и по банковите сметки на бюджетното предприятие са елемент на:

Счетоводно отчитане на паричните средства и инвестициите в предприятията от публичния сектор

Тестът е за проверка на знанията по счетоводство в публичния сектор. Всички въпроси са от затворен тип и имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:37:51
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin