Тест по Банково счетоводство за 4-ти курс върху Годишни финансови отчети

Тестът е междинен и се състои от 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 4-ти курс, изучаващи Банково счетоводство.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-10 22:18:42
Предмет: Банково счетоводство
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Дефиницията „разходите и приходите се отчитат в периода, когато са реализирани като изходящи, респ. входящи, парични потоци“, характеризира най-точно и най-пълно принципа:

  2. Предприятията в публичния сектор осъществяват текущо и периодично счетоводно отчитане съгласно изискванията на:

  3. Придобитите инфраструктурни обекти се отразяват в годишния финансов отчет на предприятията от публичния сектор като:

  4. Специфичната структура на счетоводния баланс на бюджетните предприятия произтича от съдържащата се информация за:

  5. Възникналите разлики от последваща оценка на нефинансови активи в предприятията от публичния сектор счетоводно се отразяват по:

  6. Придобитите дълготрайните материални активите, предназначени за специални дейности, свързани с отбраната и сигурността на страната се признават като:

  7. По сметките от гр 64 от Сметкоплана на бюджетните организации (СБО) се отчитат предоставените от бюджетното предприятие трансфери – пенсии, помощи, субсидии и други безвъзмездно отпуснати средства на:

  8. Чрез дебитиране на коя от посочените сметки се отписва провизирано вземане от баланса на бюджетното предприятие:

  9. В предприятията от публичния сектор данъчните приходи като цяло се признават:

  10. Със сметките от гр.11 от Сметкоплана на бюджетните организации (СБО), които се използват за отчитане на акумулирания прираст/намаление на нетните активи от минали години ще се приключват: