Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. През средата Р на отсечката МN е издигнат перпендикуляр и A e произволна точка от него. Не е вярно твърдението:

 2. Медианата АМ и ъглополовящата СL на Δ АВС са перпендикулярни. Отношението АC : ВС е равно на:

 3. В остроъгълния Δ АВС височините АD и СМ се пресичат в точка Н. Ако АВ = СН и СD = 5 сm, то дължината на АD е:

 4. Височините РА и МВ на остроъгълния Δ МNР се пресичат в точка Н. Ако МN = РН, то мярката на ∠ ВМР е:

 5. За равностранния Δ АВС медианите AQ и CP се пресичат в точка М. Не е вярно твърдението:

 6. За равнобедрения Δ АВС (АС = BС) е построена ъглополовящата АL. Ако ∠ АLВ = 75°, то ъглите на Δ АВС са:

 7. Бедрото на равнобедрен триъгълник е 6 dm, а лицето му е 27 dm2. Точка от основата му е на разстояние 3,6 dm от едното бедро. Разстоянието й до другото бедро е:

 8. За Δ АВС от чертежа е известно, че АС = ВС = DВ и ∠ ADC = 110°. Градусната мярка на ∠ АСD е:

   

   

 9. През точка М от основата АВ на равнобедрения Δ АВС са построени прави, успоредни на бедрата, които пресичат АС и ВС съответно в точките Q и Р. Броят на равнобедрените триъгълници е:

   

   

 10. Височините АА1 и ВВ1на равнобедрения Δ АВС (АС = СВ) се пресичат в точка Н. Вярно е твърдението:

Еднакви триъгълници. Равнобедрен и равностранен триъгълник

Тестът ви предоставя възможност да проверите знанията си върху: признаци за еднаквост на триъгълници; равнобедрени и равностранни триъгълници; медиана, височина и ъглополовяща в триъгълник.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 11:49:20
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 7 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin