Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Стилистическа и реторическа фигура, при която вниманието на читателя – слушателя се отклонява от основния предмет на изображение и се насочва към друг, несвързан пряко с първия, за да се постигне по-голяма пластичност на израза, е:

  2. Стилистическа и реторическа фигура, при която се споменава използваното средство, а не последиците от него – “Опита тежестта на юмруците ми" , - е:

  3. Стилистическа и реторическа фигура, при която поетът се обръща към отсъстващи или въображаеми лица, към неодушевени предмети или към паметта на поколенията, за да ги приобщи към вълненията си, е:

  4. Стилистическа фигура, способ за увеличаване изразителността на словото чрез повторение на звуци, думи и изрази в началото на няколко следващи стихове или фрази е:

  5. Двусмисленост, двусмислен езиков израз представя:

  6. Творчески похват, конкретизация на идея или мисъл посредством образ, в който е вложен преносен смисъл, е:

  7. Стилистическа и реторическа фигура, посредством която цялото се представя чрез част от него, но и обратно – частта се представя посредством цялото, е:

  8. Стилистическа фигура, при която с разместване на думите в един израз се получава друг с противоположно значение в т.нар. симетрични изречения, е:

  9. Композиционен похват, постиган посредством извънсюжетни компоненти, за задържане на сюжетното развитие в повествователни и драматични произведения, за да бъде предадена на развръзката по-голяма тежест или да бъде привлечено вниманието на читателя – зрителя върху нововключени ситуации и герои, е:

  10. Стилистическа и реторическа фигура, широко разпространено изразно средство за постигане на образност и речева експресия чрез преувеличаване на някои действителни прояви, е:

Стилистични и реторически фигури

Тестът е съобразен с търсените знания относно стилистически и реторически фигури и похвати при полагане на ДЗИ по БЕЛ. Въпросите проверяват както теоритичното разбиране и познаване на стилистическите и реторическите фигури, така и откриването им на практика в конкретни примери.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-08 11:45:06
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin