Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Описанието на структурата и поведението на дадено изследвано ИЯП или икономическа система (ИС) чрез определени информационни средства се нарича:

  2. Кое е характерно за т.нар.„спецификация” на иконометричния модел?

  3. По отношение на квадратите на кои величини от МЛРМ се постига минимизация чрез МНК?

  4. Съгласно условието за независимост на остатъчния компонент, допускащо статистическа проверка на хипотези относно МЛРМ, той трябва да има:

  5. Кой измерител на обяснителната способност на МЛРМ отчита различието в броя на факторите при оценяването на параметрите на модели с различен брой факторни променливи?

  6. Кога са валидни т.нар.„ограничения за изключване” при частния критерий (тест) на Фишер? Когато:

  7. Кой тест се прилага за проверка на хипотеза за устойчивост на параметрите на МЛРМ?

  8. При кой тест проверката на хипотеза за пропуснати нелинейни компоненти на МЛРМ се осъществява при използването на полиномни функции на изгладените стойности на зависимата променлива?

  9. Кой тест е най-подходящ за избора на модел ако се проверяват следните два конкуриращи се модела … ?

  10. При кой тест, провеждан за избор между два „необхващащи” модела, следва да се оцени „пълен” модел, който може да се редуцира до всяка една от спецификациите на двата тествани модела?

Тест по Иконометрия за студенти от 1-ви курс

Десет тестови въпроси с по един верен отговор - теория на Иконометрията във финансовия мениджмънт.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 23:26:40
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin