Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя от следните препоръки, които вътрешния банков одит дава, е подходяща за подобряването:

  2. Кои от следните критерии се обхваща при извършването на одит на валутната дейност на банковия клон:

  3. Репутационния риск представлява:

  4. Трансферът на данни м/у информационни системи представлява обект на одит при проверка на:

  5. Одитът, като дейност представлява:

  6. Кои са принципите на етичност, които следва спазват одиторите при извършване на вътрешен одит?

  7. В кой етап на одиторския ангажимент „ръководителят на звеното на вътрешен одит одобрява предварителния анализ по отношение дейността на единицата, която ще бъде одитирана, планираните одиторски програми, времеви и ресурсен бюджет”?

  8. Вътрешния одит оценява рисковете, свързани с управлението, оперативна дейност и информационните………………… в организацията, които могат да възникнат по отношение на:

  9. Всеки реализиран одиторски ангажимент следва да дава пълна увереност, че:

  10. Когато обект на одит е клон на търговска банка, в обхвата на одита не попада:

Банков одит

Тестът съдържа 21 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 02:25:46
Предмет: Одитинг
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin