Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кой от следните нормативни документи регламентира одиторските ангажимент в корпоративния сектор?

  2. За целите на одиторския ангажимент и на базата на предварителното проучване на дейността се извършва предварителна оценка на системата за вътрешен контрол и риска в рамките на одитируемата единица на предварителния анализ на идентифициране подлежат:

  3. Според кой нормативен документ се регламентира създаването на специализирана служба за вътрешен одит в банките:

  4. „Риск, който възниква при нарушаване или несъблюдаване на закони, правила, регулации или предписани практики”. Това определение е характерно за:

  5. „Финансовият одит” представлява:

  6. Кои от изброените стандарти са обособени в структурата на международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит (IIА):

  7. Кой от изброените отговори представлява фаза на одиторски ангажимент?

  8. При реализация на одиторски тестове, първоначално на тестване подлежат самите контролни процедури на одитираната единица, а в последствие нейната дейност. Като критерий за тестване на контролните процедури могат да бъдат посочени:

  9. Създаването на системата за саморегулация, която да служи като допълнителна гаранция за акционерите и всички заинтересовани звена е сред основните принципи на:

  10. Вътрешния одит оценява рисковете свързани с:

Банков одит

Тестът съдържа 22 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-05 02:25:39
Предмет: Одитинг
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 22 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin