Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Коя научна дисциплина има за предмет проблематика, идентична с предмета на иконометрията?

  2. Описанието на структурата и поведението на дадено изследвано икономическо явление или процес /ИЯП/ или икономическа система /ИС/ чрез определени информационни средства се нарича:

  3. Кое е характерно за иконометричния модел?

  4. Кой метод предвижда решаване на матричното уравнение B=(X’X)-1(X’Y) за получаване на оценките на коефициентите на множествения линеен регресионен модел /МЛРМ/?

  5. Съгласно условието за хомоскедастичност, допускащо статистическа проверка на хипотези относно МЛРМ, остатъчният компонент на МЛРМ, следва да има:

  6. Кои измерители на зависимостта служат за съпоставка на интензитета на влияние на отделните фактори в МЛРМ върху резултативната променлива?

  7. При кой тест алтернативната хипотеза гласи, че се наблюдава закономерна зависимост на резултативната от факторните променливи, която може да се изследва чрез построения модел на връзката?

  8. При кой тест нулевата хипотеза гласи, че липсва нетна (частна) зависимост между даден фактор и зависимата променлива?

  9. Коя величина може да осигури информация за преценка относно наличието на мултиколинеарност?

  10. Какво гласи алтернативната хипотеза при частния тест на Фишер?

Финансов мениджмънт

Тест по дисциплината иконометрични методи във финансовия мениджмънт, включващ 20 отворени въпроса,всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-02 16:35:32
Предмет: Финансов контрол
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin