Тест по финанси за 5-ти курс

Тест по финанси за неикономисти, магистри. Съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-12-01 15:14:46
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Намерете сегашната стойност на перпетует, платим в края на годината, при следните известни променливи: PMT1 - сума на перпетуета в лв: 19000; к - годишен дисконтов фактор (процент):18%;

  2. Финансово брокерска къща “Свищов” емитира валутна опции, при следните параметри: Вид на опцията – кол; Опционна премия - 10 BGN/контракт; Валутен актив – 1000 GBP; Цена на упражняване 3,20 BGN/GBP. Да се посочи финансовият резултат за емитента в случай, че в деня на падежа на опцията спот курсът е 3,24 BGN/GBP.

  3. Бюджетите на общините са част от консолидирания държавен бюджет:

  4. Определете размерът на сконтото (Ск) при следните параметри на изразен с полица търговски кредит: К - стойност на търговската полица: 33546,00 лв; Р - годишен пазарен лихвен процент по заемите: 9,3% ; Д - дните на от момента на сконтирането до падежа на полицата:1;

  5. Определете размера на чистите оборотни капитали при положение, че: дългосрочните капитали са равни на: 2000; текущите капитали са: 2320; коефициентът на обща ликвидност е 1,6

  6. Намерете бъдещата стойност (FV) при следните известни променливи: PV - индивидуална сегашна сума в лв: 10; n - период в години: 12; к - годишен лихвен фактор (процент):10%;

  7. Определете разчетното съотношение между стоки “А” и “Г” при положение, че: 2,5 А = 1,50 В и 4,2 Б = 8,00 В и 3,3 Б = 9,00 Г

  8. Принципите на данъка според Адам Смит са:

  9. Определете индекса на покупателната способност при положение, че индекса на потребителските цени е: 0,98

  10. Намерете сегашната стойност на бъдеща серия от неравни парични потоци (PVt), платими в края на съответната година, при следните известни променливи: FV1 - бъдещо плащане в съответен момент t: 201345; FV2 - бъдещо плащане в съответен момент t: 234123; FV3 - бъдещо плащане в съответен момент t: 312013; FV4 - бъдещо плащане в съответен момент t: 432156; к - годишен дисконтов фактор (процент):10%;