Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Чрез увеличаване на постъпленията на парични средства или чрез намаляване на плащанията на парични средства от предприятието се постига:

  2. В зависимост от метода на изчисляване паричните потоци се разделят на:

  3. Разходите, които не променят своята величина при изменението на обема на произвежданата продукция, се наричат:

  4. Разходите, които се изменят пропорционално с промяната в обема на производството, се наричат:

  5. Според вида на стопанската дейност на фирмата в нея се формират:

  6. Ефектът на операционния ливъридж (ЕОЛ):

  7. В зависимост от периода, за който се отнасят, приходите се разграничават на:

  8. Съществуват следните три подхода за управление на дебиторската задлъжнялост:

  9. Източниците за финансиране на потребността от оборотни капитали на фирмата са следните:

  10. Чрез произведението между рентабилността на продажбите, обръщаемостта на активите и капиталовия мултипликатор се намира стойността на показателя:

Тест по финансов анализ за 5-ти курс

Тестът съдържа 19 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи финанси в 5-ти курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:24:18
Предмет: Търговско право
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin