Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Чрез произведението между рентабилността на продажбите, обръщаемостта на активите и капиталовия мултипликатор се намира стойността на показателя:

  2. Коефициентът за ликвидност на паричния поток се намира като:

  3. Според вида на валутата се срещат:

  4. Според равнището на своята достатъчност паричните потоци биват:

  5. В зависимост от начина им на отнасяне в себестойността на готовата продукция разходите на предприятията се разграничават на:

  6. В зависимост от характера на участието си в производствения процес оборотните средства се разделят на:

  7. Рентабилността на собствения капитал се изчислява като съотношение между:

  8. Нетният паричен поток се намира като:

  9. Чрез намаляване на постъпленията на парични средства или чрез увеличаване на плащанията на парични средства от предприятието към различни негови контрагенти се постига:

  10. Коефициентът за обръщаемост на паричните средства се намира като:

Тест по финансов анализ за 5-ти курс

Контролният изпитен тест по финансов анализ съдържа 11 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти магистри по Финанси, Счетоводство, Банково дело и Икономика.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-24 12:10:24
Предмет: Финанси
Предназначен за: Студенти от 5 курс
Въпроси: 11 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin