view Тест по бизнес диагностика за 5-ти курс - bukvar.bg

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В етимологично отношение думата „диагностика” произлиза от гръцкия термин „diagnostikos”, който на български език се превежда като:

  2. Терминът „диагностика” има следното значение:

  3. Общ проблем на всяка диагностика е да характеризира:

  4. Диагностиката на бизнес организациите се разбира като:

  5. Съществуват различни разбирания за съдържанието на процеса „бизнес диагностика”.

  6. Разбирането, че „лечението” на нежеланото състояние на организацията не е част от диагностичния процес:

  7. Някои теоретици и практици в областта на бизнес консултирането включват определянето на възможни решения на идентифицираните проблеми като елемент на бизнес диагностиката.

  8. Отъждествяването на бизнес диагностиката с процеса на вземане на управленски решения се свързва със:

  9. Разглеждането на бизнес диагностиката като цикличен процес се свързва със:

  10. Диагностиката може да осъществи: