Тест по счетоводство за 2-ри курс

Тестът съдържа 39 въпроса по счетоводство за студенти от 2-ри курс, икономически специалности. Всеки въпрос има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-20 10:26:15
Предмет: Счетоводство
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 39 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Към 31 декември 2008 г, задълженията към доставчици на предприятието майка са 25000 лв, а дъщерното му предприятие – 15000 лв Каква ще е сумата на задълженията към доставчици в консолидирания счетоводен баланс към 31 декември 2008 година, ако през предходната 2007 година дъщерното предприятие е продало на предприятието майка готова родукция с отчетна стойност 8 000 лв и продажна стойност 10000 лв, сумата по която продажба все още е неизплатена?

  2. Производствено съоръжение е закупено за 400000 лв преди 2 години. Натрупаната до момента амортизация на същото възлиза на 200 000 лв. В момента, същото може да бъде продадено за 150 000 лв. Актуалният модел на това съоръжение може да се закупи ново за 160000 лв. Каква е реализируемата стойност на този актив?

  3. Собствения капитал на дъщерно предприятие към датата на придобиване на контрол възлиза на 80000 лв, а към 31 декември 2008 година е 100 000 лв. Ако придобития контрол е 80%, каква ще бъде стойността на малцинственото участие, което ще...в консолидирани счетоводен баланс за 2008 година?

  4. Малцинствено участие е:

  5. На 01 януари 2008 година балансовата стойност на производствените машини на предприятие е 450 000 лв, а към 31 декември 2008 – 500 000 лв. Начислената през 2008 година амортизация на тези машини е 50000 лв. При съставяне на отчета за паричния поток, какво увеличение на нетните приходи от инвестиционна дейност ще бъде посочено?

  6. За 2008 година, нетната печалба е 18 000 лв, средно претегленият брой обикновени акции в обращение – 2 000 бр. Емитирани са 200 броя конвертируеми облигации с номинал 200 лв, годишна лихве 10% и конверсионно съотношение 1 облигация за 2 акции. Какъв е дохода на акция с намалена стойност за 2008 година?

  7. На 01 януари 2008 година дружеството има налични 480 бр. Обикновени акции. На 01 юли 2008 година е уедрена номиналната стойност на акциите, като две стари акции са заменени за една нова акция с двойно по-голям номинал. На 01 октомври 2008 година са издадени 60 нови акции, пуснати в обръщение. Колко е средно претегленият брой обикновени акции за 2008 година?

  8. На 01 януари 2008 година наличната продукция е на стойност 6000 лв. Ако през 2008 година е произведена продукция за 90 000 лв., продадена е за 70 000 лв и е установена липса на продукция в размер на 4 000 лв, в резултат на стихийно бедствие, каква стойност на изменението на запасите от готова продукция ще посочите в отчета за приходите и разходите за 2008 година?

  9. На 01 януари 2008 година балансовата стойност на инвестиция в асоциирано предприятие възлиза на 35 000 лв. Нетната печалба за 2008 година на асоциираното предприятие възлиза на 8000 лв. През 2008 година са получени 2000 лв дивиденти от същото това асоциирано предприятие. По каква балансова стойност към 31 декември 2008 година ще посочите инвестицията в това асоциирано предприятие, ако притежаваният дял от капитала му е 30%?

  10. Административна сграда е закупена за 500 000 лв. Преди 5 години. Натрупаната до момента амортизация на същата възлиза на 125 000 до момента, сградата може да бъде продадена за 600 000 лв. Сегашната стойност на прогнозираните бъдещи парични постъпления от ползване на сградата възлиза на 450 000 лв.Каква е възстановимата стойност на тази сграда?