Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Публичният сектор е:

  2. Основна причина за държавна намеса в икономиката е:

  3. Функцията на обществено благосъстояние показва зависимостта между:

  4. Ако за едно благо не е възможно изключване на потребители и не възниква конкурентност в потреблението, то е:

  5. Индивидуалната крива на търсене на чистото публично благо отразява връзката между:

  6. Негативен външен ефект възниква когато:

  7. Кое от посочените по-долу е условие по теоремата на Коус:

  8. Кое от следните е основен проблем при осъществяването на публичния избор:

  9. Според парадокса на Кондорсе:

  10. Кое от посочените по-долу не се включва в обхвата на публичните разходи: