Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Посочете верният отговор. Министерският съвет е орган с:

  2. Съгласно Конституцията територията на Република България се дели на:

  3. Служебно правителство според българското законодателство:

  4. ”Обвързаната компетеност„ е правната възможност на административания органа да прецени и избере поведението и действията си в рамките на закона и съобразно целта на закона.

  5. Кметът на общината може да оспори решение на общинския съвет.

  6. Публичната администрация е:

  7. ”Минимакс” е

  8. Кворум е:

  9. Решението като процес на управление представлява съзнателен избор от възможни варианти на действие за постигане на определена цел.

  10. Кметовете на общините се избират за срок от: