Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. (Общо условие от 1-ви до 4-ти въпрос включително) Избери правилната според теб дума за празното място в следното изречение: Амебата спада към царство.............., защото има ядро.

  2. Кукувичата прежда е..............., защото се храни от другите растение

  3. Непентеса е.....................

  4. Размножаването на гъби може да бъде чрез сливане на.............

  5. Млечно бялата планария и свинската тения спадат към тип:

  6. Кои едноклетъчни организми дават началото на многоклетъчните организми?

  7. Болестите по растенията са:

  8. Кое е ВЯРНОТО твърдение?

  9. Коя болест предизвиква кръглия червей трихинела?

  10. Водораслите са: