Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Главното правило при изготвянето на финансови отчети е:

  2. Справедливата стойност е задължителна за ползване при последваща оценка:

  3. Ефектите на стопанската операция НЕ могат да намерят отражение в:

  4. Откриването на счетоводна сметка с кредитно салдо и да завърши с кредитно салдо става когато е:

  5. В себестойността на произведената продукция в предприятието се включва:

  6. В индивидуалния амортизационен план не се отразява:

  7. В края на отчетния период сметка 614 Административни разходи остава:

  8. По смисъла понятия дефинирано в МСС 36 Обезценка на активи, респективно СС 36 (Обезценка на активи) Загуба от обезценка на активи възникват когато:

  9. Каква е икономическата същност на разполагаемия капитал в предприятията от публичния сектор:

  10. Бюджетните предприятия осъществяват текущо и периодично счетоводно отчитане съгласно: