Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Общият приход на фирмата е:
  2. Общият приход на конкурентна фирма при неизменна цена е функция на:
  3. Кривата на общия приход на неконкурентна фирма:
  4. Пределният приход на конкурентна фирма съвпада с:
  5. Посочете грешното твърдение:
  6. Предприемач получава в края на годината общи приходи в размер на 110 000 лв. През годината той извършва следните разходи - 75 000 под формата на преки парични плащания: за наем на помещение - 50 000 лв., годишна работна заплата на секретарка - 20 000 лв. и разходи за материали и консумативи - 5 000 лв. Пропуснатият трудов доход на предприемача, кой¬то е получавал до момента на стартиране на собствения бизнес, е 30 000 лв., като в допълнение той е загубил и 5 000 лв. пропуснат лихвен процент, тъй като е трябвало да изтегли паричните си спестявания за новия бизнес. Каква е печалба¬та (или загубат) на предприемача:
  7. Студент, който е завършил своето образование, е поставен да избира между две възможности: да започне собствен бизнес с очакван приход от 20 000 лв. и следните счетоводни разходи - 5 000 лв. за помещение, 2 000 лв. за консумативи и 10 000 лв. за работна заплата на технически секретар; или да приеме офертата от голяма фирма за работа със заплата от 5 000 лв. Кое решение е икономически целесъобразно:
  8. Предприемач получава в края на годината следните резулта-ти: приходи в размер на 50 000 лв. и икономически разходи, от които 20 000 лв. счетоводни разходи и 30 000 лв. под фор¬мата на имплицитни разходи. Кое от следните твърдения по- долу е вярно за дейността на предприемача:
  9. При неконкурентен пазар фирмата максимизира общия си приход при:
  10. Икономическата печалба на фирмата се формира от:

Приходи и разходи на фирмата

Примерен тест по икономика за конкурсен изпит 2010 (ВИНС) - тема 008.

Информация и рейтинг

Дата: 2011-02-25 14:39:33
Предмет: Икономика
Предназначен за: Ученици от 12 клас
Въпроси: 30 въпр.
Сподели:

Публикуван от

Simonsita