Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. В коя двойка и двете наименувани прости вещества са неметали с молекулен строеж?

  2. Кoй от означените химични елементи образува две алотропни форми, които съществуват в природата в газообразно състояние?

  3. Кое от изброените физични свойства не е характерно за металите?

  4. Кой от означените оксиди не се получава при пряко взаимодействие между съответното просто вещество?

  5. В главните подгрупи (А групи) на периодичната система с увеличаване на поредния номер на химичните елементи металния характер се засилва,защото:

  6. Сходството между елементите от А групите и съответните им Б групи на периодичната система се изразява в:

  7. При еднакъв брой електрони във външния електронен слой, по-малка химическа активност на елементите от I Б на периодичната система в сравнение с тази на елементите от I А група се дължи на:

  8. Посочете кои са двете вторични групи на периодичната система, в които висшата степен на окисление не съответства на номера на групата:

  9. Химическата активност на простите вещества в реда F2, Cl2, Br2, I2:

  10. Елементите с метален характер не проявяват редукционно действие спрямо:

Тест по химия за 9-ти клас

Входен тест по химия за определяне нивото на знания на учениците от 8 клас. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 10:36:33
Предмет: Химия
Предназначен за: Ученици от 9 клас
Въпроси: 17 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin