Тест по разработка и управление на проекти

Тест по разработка и управление на проекти. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 10:35:13
Предмет: Мениджмънт проекти
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 9 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Глобалната цел, специфичните цели, резултатите и дейностите по проекта са структурни елементи от:

  2. Цел, която обяснява значимостта на проекта за обществото под формата на дългосрочни ползи за крайните бенефициенти и по-широки ползи за други групи, е:

  3. Променливи величини, които служат за измерване на настъпили промени по отношение на целите, резултатите и ресурсите на проекта, са:

  4. Величини, които дефинират количествените и/или качествените стандарти, свързани с постигането на цели и резултати, са:

  5. Идикаторите, източниците за проверка и предположенията и рисковете, са структурни елементи от:

  6. Индикатори за изпълнение на дейностите в логическата матрица са:

  7. Недостатъчна мотивация на целевата група нарушена комуникация в екипа на проекта допълнителна ангажираност на персонала проблеми с партньорите проблеми с доставките на стоки и услуги проблеми с контрола на качеството и изпълнението са:

  8. Мониторингови отчети, резултати от проучвания, различни видове доклади и отчети на изпълнителите, дневник на проекта, публикации, интернет-страница, медийни материали, издадени брошури, проведени семинари, участие в изложби и др. са възможни:

  9. Гант-диаграмата и план-графикът на ресурсите са изходна точка при разработване на: