Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Изчислете реалния лихвен процент, с който е бил олихвен едногодишен срочен депозит, като знаете, че номиналният лихвен процент е бил 14,4 %, а инфлацията за периода е била 4%.:

  2. Каква цена бихте платили за конвертируема облигация на АДХ, като знаете, че: Облигацията е конвертируема в обикновени акции на АДХ. Номиналната й стойност е 1 000 лв. Купонният процент е 12%. Купони се изплащат на 12 месеца. Матуритетната стойност е равна на номиналната стойност. Срокът до падежа е 3 години. Нормата на доходност, която се изисква при инвестиции в облигации със същата степен на риск е 0,1 (10%). Конверсионният коефициент е 5. Цената на една обикновена акция е 250 лв.:

  3. Разликата между възвръщаемостта на пазарния портфейл и доходността на безрисковите инвестиции се нарича:

  4. Коя от следните облигации в една и съща държава следва да има най-висок купонен (лихвен) процент?

  5. Продължителността на един кръгооборот на оборотния капитал в дни през предходната година е била 30 дни, а през текущата година е 20 дни. Изчислете размера на освободения или допълнително ангажирания оборотен капитал вследствие на промяната на обръщаемостта, ако реализираната продукция по себестойност за текущата година е 3,65 млн. лв. (Приемете, че годината има 365 дни).

  6. Изчислете ефективната реална годишна доходност от инвестиране в сконтов тримесечен съкровищен бон с цена 80 лв. и номинална стойност 100 лв., ако годишната инфлация е 30%. Приемете, че тримесечието е 90 дни, а годината е 360 дни.

  7. Сконтов кредит е:

  8. Изчислете нетната настояща стойност (NPV) на инвестиция, за която знаете, че:Инвестиционният разход е еднократен в началото на инвестиционния период и възлиза на 10 000 лв. В резултат на инвестицията се очакват нетни парични потоци по 3 000 лв. годишно пет години подред. Нормата на възвръщаемост на капитала, която се изисква от инвестиции със същата степен на риск е 0,2 (20%).

  9. Господин Петров влага 1 000 лв. в едномесечен срочен депозит. Годишният лихвен процент по депозита е 24%. Каква парична сума ще има по депозита след 6 месеца, ако не са били извършвани внасяния или тегления на парични суми?

  10. АДХ емитира конвертируеми облигации със срок до падежа 5 години. Какво ще бъде отражението на тази емисия върху капиталовата структура на дружеството?

Teст по Корпоративни финанси за 2-ри курс

Teст по Корпоративни финанси за студенти 2-ри курс на Университетa за национално и световно стопанство. Съдържа 15 въпроса по дисциплината, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-12 10:34:24
Предмет: Корпоративни финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin