Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Първите фази на програмите „Леонардо Да Винчи” и „Сократ” са в периода:

  2. Програма „Грюндвиг” е насочена към:

  3. Кои са четирите ключови дейности от Хоризонталната на програма на ЕС „Образование и обучение през целия живот 2007-2013 год.”?:

  4. За България двустранните партньорства ще се осъществяват между:

  5. С коя дейност на програма Коменски са свързани приоритетите: Развитие и популяризиране на езиковото обучение и езиковото многообразие; Роля на образованието и обучението на преподавателите за осъществяване на Лисабонската стратегия; Развитие на ключови компетенции за образование и обучение през целия живот?:

  6. „Европейска доброволческа служба” е дейност от програма:

  7. Коя от дейностите на програма Коменски ще бъде въведена за България след 2008 год.?

  8. С коя дейност на секторна програма Леонардо са свързани приоритетите: Качество на системите и практиките за професионално образование; Продължаващо обучение на преподаватели и обучители; Иновации в областта на Е-Learning; Трансфер н акредити в професионалното образование и обучение:

  9. „Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с изискванията на пазара на труда за изграждане на икономика основана на знанието” е приоритет в:

Тест по образователни проекти

Тест върху материала за образователни проекти за студенти по дисциплината Европейска интеграция. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-11 20:55:02
Предмет: Мениджмънт
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 9 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin