Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от изброените твърдения е вярно по отношение на външните оценки на качеството на одитната дейност?

  2. Основната цел на изискването за координация на дейността по вътрешен одит с тази на външните одитори е:

  3. Кое от изброените твърдения описва най-пълно задачите на ЗВО?

  4. ЕК е необходимо условие за работа в сферата на вътрешния одит в публичния сектор, защото:

  5. Екип от трима вътрешни одитори от ЗВО на министерство „Х” извършва одит на процеса по доставка и стопанисване на дълготрайните материални активи (ДМА) на министерството. При детайлни тестове на извадка от 15 договори за закупуване на автомобили проверяващият одитор У установява, че в 5 от случаите доставчик е дружеството, ръководено от бившата му съпруга. Вътрешният одитор докладва този факт на ръководителя на екипа. Коя от следните реакции на ръководителя на екипа е най-подходяща?

  6. При спазване на изискванията на Закона за държавния служител в ЗВО на министерство „Х” за главен вътрешен одитор се назначава лице, което до момента е било старши експерт в дирекция „Човешки ресурси” на същото министерство. Действията на органа по назначаването са незаконосъобразни, защото:

  7. Присъщите за дейността стандарти не включват:

  8. Стандартите и методологията за дългосрочно планиране на дейността по вътрешен одит изискват следното съотношението между одитните ангажименти за увереност и одитните ангажименти за консултиране:

  9. Годишният доклад за дейността по вътрешен одит не съдържа информация за:

  10. ЗВО на община «Х» се състои от четирима одитори, включително РВО. Всички те имат завършено висше икономическо образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър". Тази квалификация отговаря ли на изискванията за компетентност на Стандартите?

Тест по вътрешен одит за 1-ви курс

Тест по одит за студенти от УНСС - София. Съдържа 15 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-10 19:51:19
Предмет: Одитинг
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin