Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Образователно – възпитателните институции са:

  2. Една от характерните черти на социалното партньорство е:

  3. Към социалните свойства на организацията се отнасят:

  4. Фактори вътре в образователната среда, между които може да се установи партньорство са:

  5. Фактори извън образователната система в социалното пространство са:

  6. Основните управленски функции на директора при управление на партньорските отношения на училището и предучилищното заведение със социалната среда се изразяват в:

  7. За усъвършенстване на взаимодействията и партньорствата на човешките ресурси в съвременното образователно пространство е необходимо съвременният педагогически лидер – мениджър:

  8. Социализацията е:

  9. Процесът на социализация като педагогическо явление включва следните взаимно свързани компоненти:

  10. Отбележете невярното твърдение: Педагогическите средства за социализация се разглеждат на различни равнища. Тези равнища са:

1562

Total Connections