Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Какво е изкуство?

  2. Каква е спецификата на естетическото въздействие чрез различните видове изкуства?

  3. В кое от посочените изкуства възпитателно-естетическата функция е познавателна?

  4. Защо е необходимо да се разглеждат по-специално функциите на изобразително изкуство?

  5. Що е творческо-трансформационна функция?

  6. В какво се отразява образователно-познавателната функция?

  7. Какви са възпитателните задачи на изобразително изкуство?

  8. Защо са необходими форми за организация на екипната дейност в часовете по изобразително изкуство?

  9. Видове форми за екипна изобразителна дейност?

  10. Каква е организацията на творчеството в екип на съвместно-взаимодействащата форма на дейност?

1562

Total Connections