Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. 'Дизайнът' е термин, означен с .....

  2. Кои понятия се употребяват за изразяване на дейността и предмета на дизайна?

  3. Как се наричат специалистите в сферата на дизайна?

  4. Историческото развитие на дизайна е:

  5. Историята на дизайна е:

  6. Основните сфери за изява на дизайна са:

  7. Категорията “форма” не може да бъде обяснена, без някои от основните категории в дизайна. Кои са те?

  8. В проектирането на промишлени форми могат да работят и още специалисти от различни области:

  9. Колко на брой са основните групи в сферата на функциалността?

  10. как се наричат изделията от първа условна група?

1562

Total Connections