Тест по статистика

Тест за проверка знанията на студентите по предмета "Статистика". Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 15:17:55
Предмет: Статистика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 19 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. За изучаване динамиката на работнаа заплата в пронишлеността се наблюдават паботните заплати на работищете в 50 промишлени предприятия, намиращи се в различни градове от страната. Коя е изучаваната съвкупност?

  2. Възможните определения на признака семейно положение се съдържат на: (1) номиналната; (2) ординалната; (3) ранговата; (4) интервалната скала

  3. Вариционни (количествени) статестически признаци са тези:

  4. Посочете вярното продължение на текста: Само част от единиците на статистическия ред учасват при изчисляването на: (1) алгебричните средни; (2) позиционните средни.

  5. На изпит две групи студенти получават следните оценки: Първа група: 2, 2, 3, 4 и 5; Втора група: 2, 3, 3, 4 и 4. В коя от двете групи студенти разсейването е по-голямо?

  6. За емпирично разпредление е зчислена стойността на коефициента за ексцеса: 3,16. Ексцесът е:

  7. По данни от 36 случайно избрани автомобила е установено, че средният разход на ориво е 6,2 литра при стандартно отклонение 0,8 литра. Какъв е максимално възможният размер на грешката при вероятност Р = 0,95?

  8. Намерете броят на единиците, които трябва да се наблюдават, за да се установикачеството на перилен препарат, ако от минали изследания е известно, че дефектните изделия са в размер на 5% при максимална грешка 2% и гаранционна вероятност Р = 68%.

  9. Може ли да се твърди,ччче средната на извадката се различава значимо от средната на генералната съвкупност, ако: - t емп. > - t теор.

  10. Кои са статистическите единици при проучване качеството на произвежданите обувки в 10 предприятия?