Тест по Вътрешен одит за студенти от 1-ви курс

Въпросите от теста са от Закона за вътрешен одит в публичният сектор, Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичният сектор и Межународните стандарти по професионална практика по вътрешен одит. Тестът съдържа 13 въпроса, всеки от които има само един верен отговор. Предназначен е за студенти от 1-ви курс, изучаващи дисциплината.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-09 11:05:32
Предмет: Одитинг
Предназначен за: Студенти от 1 курс
Въпроси: 13 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. При процедурата за определяне състава на одитния комитет като членове на комисията могат да вземат участие? Посочете грешното твърдение.

  2. Кой определя броя на членовете на одитния комитет?

  3. В какъв срок от получаване на поканата за участие в Одитния комитет кандидатът може да потвърди или да откаже своето членство?

  4. Каква е процедурата при предсрочно напускане на външен член на Одитния комитет? Посочете кое твърдение е грешно!

  5. Какво не включва проект на статут на одитния комитет?

  6. Кога заседава Одитния комитет?

  7. Председателят на одитния комитет изготвя годишен доклад за дейността му през предходната година, който представя на ръководителя на организацията, на председателя на колективния орган за управление, ако има такъв, а за общините - на председателя на общинския съвет в срок до?

  8. Принципите на вътрешния одит са:

  9. Осъществяват ли финансово управление и контрол вътрешните одитори на дадена организация?

  10. Ръководителите на организации разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен изготвят доклад за състояните на системите за финансово управление и контрол, който изпраща: