Тест по Корпоративни финанси за студенти от 2-ри курс

Тестът е междинен и се състои от 40 въпроса, някои от тях може да имат повече от един верен отговор. Предназначен е за студенти, изучаващи Корпоративни финанси във 2-ри курс.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-08 02:27:18
Предмет: Корпоративни финанси
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 40 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Оперативен ливъридж се свързва с:

  2. Индексът на рентабилност представлява съотношение между:

  3. Доходността до падежа на сконтова облигация се определя като:

  4. Оснавната цела на финансовия мениджър във фирмата е:

  5. Разходите за емисия на ЦК включват всички изброени освен:

  6. При доходност до падежа на облигациите, надвишаваща купонова лихвена премия:

  7. При прилагане на метода на нетната настояща стойност за оценка на ефективността на предстоящи инвестиционни проекти в дружеството, като дисконтова норма следва да се използва:

  8. Според теорията на Моделиани и Милър капиталовата структура на дружеството:

  9. Компания емитира сконтова облигация с цена 910 лв на 1000 лв. номинал и срок до падежа 2 години.Очакваната годищна доходност е приблизително:

  10. При анюитетен заем, делът на главницата във всяка следваща анюитетна вноска: