Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Неутралност на данъчната политика означава:

  2. В рамките на събираните екоданъци доминират:

  3. Кой от следния доход е от приръст на капитала:

  4. Данъчната ставка при облагане на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец е:

  5. При еластичност на данъчните приходи и рецесия в икономиката по-бързо спадат:

  6. Според Закона за корпоративното подоходно облагане данъчно задължените лица имат право да пренасят данъчната си загуба последователно до изчерпването й:

  7. Най-често използвания показател за измерване на ефективността в работата на данъчната администрация е:

  8. При нетния тип косвен данък:

  9. Чрез ДДС се реализира следният принцип на данъчно облагане:

  10. Чуждестранно дъщерно предприятие, начислило дивидент на българска компания-майка:

Тест по Данъчна политика за 4-ти курс

Междинен тест по Данъчна политика за студенти от 4-ти курс. Съдържа 21 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2020-11-07 15:43:22
Предмет: Стопанска история
Предназначен за: Студенти от 4 курс
Въпроси: 21 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin