00:00:00

Тест по макроикономика за 2-ри курс, УНСС - заетост и безработица

1

При равни други условия нарастването на производството е свързано със:

2

Мерките за намаляване на безработицата включват:

3

Естествената норма на безработица:

4

Правителство, което се стреми да понижи нормата на безработица чрез използване на фискална политика трябва да:

5

В резултат от мобилността на работната сила се проявява:

6

Колкото безработицата е по-голяма, толкова повече се различават............и ............

7

Процентът на безработица се изразява в отношението на:

8

Посочете кой от посочените отговори не е верен. Факторите, определящи естественото равнище на безработица са:

9

Ефективната заетост се формира в зависимост от:

10

Структурната безработица изразява несъответствия между търсенето и предлагането на труд от.............. изисквания за качествата на работната сила.

11

Определете действителния обем на съвкупното производство, ако естественото равнище на безработица е 6%, действителното й равнище е 9,5%, а коефициентът на Оукън е 3:

12

Механизмът на формиране на принудителната заетост е характерен за :

13

Според Закона на Оукън отклоняването с 1% на действителната безработица от естественото й равнище води до:

14

Рецесионният взрив в съвкупното производство е предпоставка за:

15

Законът на Оукън изразява зависимостта между изменението в размера на безработицата и изменението в ...................

16

Според теорията на твърдите работни заплати:

17

Имате следната ситуация: висока безработицата и много свободни работни места. Кое от обясненията е най-вероятно за ситуацията?

18

Повишаване на лихвения процент, когато валутния курс се покачва е най-вероятно да предизвика повишаване на:

19

Учениците, които напускат училище през пролетта и започват да търсят работа принадлежат на:

20

Кой вид безработица е налице, когато компания за производство на самолетни двигатели бъде затворена и икономиката е в рецесия?

21

Естествената норма на безработица:

22

В институционалното население се включват:

23

Текуща, временна безработица, която е свързана със смяна на работното място – израз на естественото движение на работната сила при смяна на местожителство, повишаване или промяна на квалификацията и др. Това определение се отнася до:

24

Във всяко национално стопанство размерът на безработицата може да се установи според …………

25

Равнището на безработицата в началото на годината е 13%.За една година работната сила се е увеличила с 10%, а безработните с 3%.Да се изчисли равнището на безработица в края на годината.

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време