00:00:00

Финанси за ВУАРР - Вариант 2

1

При облагане с косвени данъци, данъчната тежест се понася от:

2

Приключване на бюджета означава:

3

При прекратяване на регистрацията си по ЗДДС, лицето:

4

Необлагаеми по ЗДДФЛ са доходите от:

5

Работната заплата се облага с данък по:

6

Размера на местните данъци и такси се определя от:

7

За новопридобитите превозни средства, собственисът подава декларация по чл.54 от ЗМДТ в следните срокове.

8

При продажба на нова сграда, дружеството следва да начисли:

9

Данъчната основа за облагане с корпоративен данък е:

10

Задължение да се регистрира по ЗДДС има всяко лице, което:

11

Ако регистрирано по ЗДДС лице извършва облагаеми и необлагаеми доставки то:

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време