00:00:00

Финанси за ВУАРР - Вариант 4

1

От икономическа гледна точка финансите са:

2

Основен принцип при данъчното облагане е съобразяване с:

3

БВП е основен измерител за равнището на нац. производство и като такъв включва:

4

Годишната данъна основа за облагане по ЗДДФЛ.

5

Освободени доставки по смисъла на ЗДДС са:

6

Ако знаете, че трудовото възнаграждение на работник е 880лв., осигурителните вноски за негова сметка възлизат на 12.9% от облагаемият доход, какво е месечното му данъчно задължение за дохода от трудовите правоотношения?

7

От изброените данък върху потреблението е:

8

Държавният бюджет на РБъгария се приключва чрез:

9

С данък върху разходите се облагат:

10

Обекти за облагане с ДДС са:

11

Размерът на Местните данъци и такси си определя от:

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време