00:00:00

Макроикономически величини

1

Стойността на всички стоки и услуги, произведени в дадена икономика за определен период от време се нарича:

2

Разликата между стойността на произведеното от фирмата (брутна продукция) и стойността на използваните в процеса на производство продукти от други фирми (междинно потребление) се нарича:

3

Кой метод за изчисляване се използва, когато БВП е представен като сума от добавените стойности, генерирани от агентите в икономиката?

4

Кой метод за изчисляване се използва, когато БВП е представен като сбор от различните доходи, генерирани в процеса на производство?

5

Кой метод за изчисляване се използва, когато БВП е представен като сума на стоките и услугите, които са били използвани в рамката на националната икономика?

6

БВП, получен от сумиране на добавени стойности, компенсациите на наетите или стойност на направените разходи се нарича:

7

Коригиран БВП, отразяващ изменението в производствените физически единици стоки и услуги е:

8

Дефлиране се нарича:

9

Ако към стойността на БВП се добави нетния факторен доход от чужбина се получава:

10

Динамиката на общото ценово равнище в икономиката, независимо от посоката му на изменение се нарича:

11

Когато даден макроикономически показател се движи систематично в някоя посока, се казва, че този показател има:

12

Цената, по която дадена парична единица на една страна се обменя за паричната единица на друга страна се нарича:

13

Агрегираният показател, обобщаващ информацията за отделните валутни курсове се нарича:

Резултати от теста

Верни ( от общо въпроса)
Грешни ( грешни и без отговор)
Време